Leve hele livet

LITT OM DEG

Hovedfokuset i reformen "Leve hele livet" er å skape et mer aldersvennlig Norge, og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, samt sammenheng og overganger i tjenestene. 

I Vestvågøy har vi startet kartlegging av hva vi har innenfor disse områdene, og vi ønsker derfor innbyggernes synspunkter, både fra de som mottar tjenester i dag, og fra de som ikke gjør det. Det vil gi oss nyttig informasjon om vi trenger å forbedre, forandre eller fokusere på endringer i samfunnet og i tjenestene våre.

Informasjonen som samles inn skal kun brukes i kartleggingsarbeidet og vil ikke knyttes til enkeltpersoner.

Det vil bli trukket ut fem besvarelser som vil motta en premie på 1000 kroner. Vil du være med i denne trekningen kan du legge inn telefonnummer helt sist i besvarelsen.

1. Hvilket kjønn er du?


2. Aldersgruppe?


3. Ditt postnummer?

4. Hva tenker du er aller viktigst for å skape et aldersvennlig Vestvågøy?

MULIGHETER FOR SAMFUNNSDELTAGELSE

Fungerer sosiale møteplasser, kulturtilbud og aktiviteter som de skal? Dette kan omhandle aktivitetssenter, trening og fysisk aktivitet, foreningsliv, tur- og friluftsliv, kaféer, bibliotek, aktiviteter knyttet opp mot tros- og livssynssamfunn og lignende.

5. Det er lett å finne informasjon om arrangement, kulturtilbud og frivillig innsats.


6. Det er gode muligheter for deltakelse i frivillig arbeid.


7. Det er gode sosiale møteplasser på mitt hjemsted.


8. Når det gjelder sosiale møteplasser - hvor er du sosial?


9. Er det ting med sosiale møteplasser, kultur og aktiviteter som du mener ikke er tilrettelagt nok slik at alle kan delta?

TRANSPORT

Transport kan påvirke muligheten for å være med på aktiviteter som man ønsker å delta på. Her vil vi spørre deg om hvordan dette er for deg?

10. Bor du i eller utenfor en by/tettsted? (Med by/tettsted mener vi Bøstad, Leknes, Gravdal, Ballstad, Stamsund)


11. Det er gode transportmuligheter for eldre i Vestvågøy kommune.


12. Kollektivtransport dekker mitt transportbehov.


13. Bestillingstransport i kommunen dekker mitt transportbehov. (drosje, TT kort, pasientreiser)

FYSISKE OMGIVELSER - NÆRMILJØ OG BOLIG

Vi ønsker å vite hva du synes om de fysiske omgivelsene der du bor. Hva tenker du om bygninger, uterom, plasser, torg, veier, gangveier, naturområder, grønne lunger og lignende? Vi har satt opp noen påstander under - og ber deg merke av hvor enig eller uenig du er i påstandene

14. Det er god fysisk tilrettelegging og fremkommelighet på mitt tettsted.


15. Jeg har nærhet til ting og aktiviteter som skjer i mitt nærmiljø.


16. Jeg har tilgang til gode turområder.


17. Jeg har tilgang til grønne områder på mitt tettsted.


18. Det er god gatebelysning i mitt nærmiljø.


19. Er det noe du ønsker å kommentere, noe du savner i nærmiljøet.


20. Min nåværende bolig er:


21. Jeg har/vil ha behov for å tilpasse boligen min når jeg blir eldre.


22. Jeg har/vil ha behov for å skaffe meg en ny og bedre utformet bolig når jeg blir eldre.

MÅLTIDET, ET MØTE MELLOM MENNESKER

Måltidet er en av de fremste arenaene for kommunikasjon mellom mennesker og en viktig del i alle kulturer. Her møtes vi til tradisjoner, fellesskap og selskap. Maten smaker bedre når vi deler måltidet med andre. Ikke alle har dette måltidfellesskapet.

23. Er det noen steder i ditt nærmiljø der du kan spise sammen med andre?


24. Mottar du måltidstjenester fra kommunen? (Hjelp til tilberedning av måltider, eller middagsombringing hjemme eller i institusjon?)

Hvis ja, besvar spørsmålende under. Hvis nei, rull ned til bolken om "Helsehjelp".

25. Når spiser du frokost – det første måltidet på morgen?


26. Når ønsker du å spise frokost?


27. Til hvilken tid spiser du vanligvis middag idag?


28. Om du mottar hjelp til middag: Når kunne du tenke deg å spise middag?


29. Når spiser du kveldsmat – det siste måltidet før du legger deg?


30. Når ønsker du helst å spise kvelds?

HELSEHJELP

Vi ønsker også dine meninger rundt helsehjelp. Dette kan være f.eks hjemmetjenester, psykisk helsetjeneste, sykehus, fastlege, tannlege, sykehjem, hverdagsrehabilitering, fysioterapi og Frisklivssentralen, Hjelpemiddeltjenesten eller helsestasjonstjenester.

31. Hvilke helsetilbud og tjenester av de overnevnte tenker du er viktigst for deg som eldre?


32. Er det andre tjenester eller tilbud du tenker ville påvirke muligheten til å mestre hverdagen godt som eldre?


Kan du se på utsagnene under og prioritere på skalaen hvor viktig hvert utsagn er for deg?

33. Hvor viktig er det for deg å være selvstendig?


34. Hvor viktig er det for deg at du kan bo lengst mulig i eget hjem?


35. Hvor viktig er det for deg at du selv kan ivareta egen helse?


36. Hvordan finner du frem til informasjon om kommunens tilbud og tjenester? Du kan velge flere alternativer - og legge til kommentar under "Annet".

SÅ LITT GENERELT TIL SLUTT...

Svarene du gir, skal vi bruke til å få oversikt på hva innbyggere i Vestvågøy er fornøyd med, og hvilke forventninger de har til nærmiljø, helsetjenester, sosiale møteplasser, aktiviteter og måltider.

37. Er det noe annet du mener det er viktig at vi tar med oss i det videre arbeidet?


38. Når du har besvart disse spørsmålene, er det først og fremst som:


39. Til slutt: Alle som besvarer undersøkelsen kan være med i trekning av 5 premier à 1000 kroner. Dersom du ønsker å være med i trekningen kan du legge inn telefonnummeret under her.

Olufsen Media © 2022